Krzydlina Mała 69 | 604 352 717 |
jesteś: Fundacja/Idea i cele

Poznaj Centrum Spotkań i Dialogu

czyli spotkanie
dla, do
i przy dialogu

Nazwa naszej fundacji oddaje właściwie w pełni cel jest powstania i działania. Zgodnie z naszym statutem fundacja:

  • dąży do osiągnięcia porozumienia pomiędzy narodami i różnymi grupami społecznymi, kulturowymi, zawodowymi i religijnymi oraz ich pokojowego współżycia i wszechstronnie pojętego rozwoju.
  • udziela szeroko rozumianej pomocy grupom społecznym, kulturowym, zawodowym, religijnym w nawiązaniu i prowadzeniu dialogu i współpracy.
  • prowadzi oraz wspiera działalność na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do stabilizacji życiowej i rozwoju: intelektualnego, duchowego, społecznego, kulturowego, zawodowego.

Na co dzień nasze działania koncentrują się na tworzeniu przyjaznego miejsca do spotkań, pracy i przedsięwzięć różnych grup społecznych, religijnych i zawodowych. Wierzymy, że każdy z nas jest w drodze. W drodze do siebie, do Boga, do innych. Do miejsc lub etapów. Drogą może być modlitwa, rozmowa lub ciche skupienie. Każdy z nas w czasie drogi potrzebuje miejsca, w którym może się zatrzymać, spotkać z innymi, porozmawiać, odpocząć i nabrać nowych sił. Takie miejsce właśnie tworzymy.

 

Aby osiągać statutowe cele działamy na różnych polach i z różnymi grupami.

 


wykluczenie społeczne

Szczególnym obszarem naszego zainteresowania są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osoby uzależnione, współuzależnione, ich rodziny, przyjaciele i znajomi – więcej o naszej działalności w tym zakresie znajdziesz w zakładce uzależnienia.

pogłębianie duchowości

Równie ważnym obszarem naszej pracy jest rozwój i pogłębianie szeroko rozumianej duchowości. Organizujemy lub współorganizujemy różnego rodzaju rekolekcje, konferencje oraz spotkania świąteczne. Udostępniamy także nasze Centrum na potrzeby innych grup i wspólnot religijnych czy parafialnych. Cieszymy się, że na naszej drodze spotykamy nowe osoby i grupy oraz że spotkania te przyczyniają się do naszego wspólnego wzrastania.

integracja

Integracja to nieodłączny element spotkań i dialogu, jeśli mają one przynieść najlepsze owoce. To także jedno z naszych działań, które mają pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

współpraca

Współpracujemy z Lokalną Grupą Działania Kraina Łęgów Odrzańskich (jesteśmy jej członkiem) na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego – tu nacisk kładziemy na rozwój turystyki (jako skutecznego motoru zmian społecznych w małych miejscowościach czy na tzw. „prowincji"), a także wsparcie i promocję wolontariatu (np. poprzez organizację obozu wolontariackiego Oblężenia Klasztoru). Naszymi partnerami są także samorządy lokalne – powiat wołowski i gmina Wołów.

Centrum Spotkań
i Dialogu
w Krzydlinie Małej

Krzydlina Mała 69
56-100 Wołów

tel. 604 352 717

Zgromadzenie Misjonarzy
Klaretynów

www.klaretyni.pl

Copryight by Centrum Spotkań i Dialogu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej